Felis Hungarica
Magyar Macskások Egyesülete
www.felishungarica.eu

Alapszabály

Szabályzatok - 2015.11.29

FELIS HUNGARICA - MAGYAR MACSKÁSOK EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLYÁNAK KIVONATA


(A teljes alapszabály letölthető pdf formátumban)


1.§.Az egyesület neve „Felis Hungarica” Magyar Macskások Egyesülete (FH /Felis Hungarica)
Az egyesület neve angolul: Felis Hungarica
Székhelye: 9632 Sajtoskál, Ady Endre utca 26.

Az Egyesület elektronikus levélcíme: info@felishungarica.euPecsétje: körpecsét kiírás FELIS HUNGARICA MAGYAR MACSKÁSOK EGYESÜLETE ülő macskafigurával. Kis pecsét ugyanaz.
Embléma: ugyanaz, mint a nagy pecsét.
Alapítási éve:2005
Számlavezető bank: MKB
Bankszámlaszám: 10300002-10490617-49020014
IBAN: HU04 10300002-10490617-49020014

A FELIS HUNGARICA Magyar Macskások Egyesülete a Budapest Környéki Törvényszék által nyilvántartásba vett országos hatáskörű egyesület

3.§. Az FH jogi személy
4.§. Az egyesület 2006.09.13.-tól tagja a Federation Internationale Feline (FIFe)-nek azaz a Macskások Nemzetközi Szövetségének.

 

I. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA


6.§

CÉLJA: Valamennyi macskafajta tenyésztése, állatvédelem támogatása, a tagok szakmai képzése, továbbképzése, érdekvédelme, kapcsolatteremtés hasonló célkitűzésű hazai és külföldi szervezetekkel. További célja a tenyésztői munka, azon belül a fajmacska tenyésztés szervezése és hiteles nyilvántartása.
CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGE:
-nemzeti és nemzetközi macskakiállítások, és más rendezvények szervezése.
A macskakiállításokon biztosítja az állatorvosi felügyeletet, a bírálatok FIFe rendszerű lebonyolítását és az ott elért eredmények nemzetközi elismertetését. Segíti és ellenőrzi tagjainak külföldi FIFe kiállításokon való részvételét.
-klubnapok előadások tartása, jog és érdekvédelem, törzskönyvezés, nyilvántartás vezetése, nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel más szervezetek rendezvényein, lapkiadás.
- Törzskönyvezési szabályzata kizárólagos joggal szervezi és végzi a tagjai által tenyésztett vagy importált macskák FIFe által elismert törzskönyvezését. A törzskönyvezési szabályzat készítése és módosítása során a File mindenkori előírásait betartja.
- teljesíti a FIFe tagságból adódó kötelezettségeket.
 

II. TAGSÁGI VISZONY, TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
Az egyesület tagjai lehetnek (bármely fajtatiszta vagy fajta nélküli macskát tartó, tenyésztő, vagy kedvelő) természetes személyek, ha nyilatkozik a belépési szándékról elfogadják az alapszabály célkitűzéseit. A létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.
Az egyesületnek nem lehet tagja, aki állatkínzás miatt hatósági, vagy bírósági elmarasztalásban részesült
1. A tagok vállalják, hogy az Egyesület részére személyenként 6000 Ft, azaz hatezer Forint vagyoni hozzájárulást nyújtanak tagdíj címen
2. A vagyoni hozzájárulást az Egyesület nevére nyitott számlára kell átutalni, illetve az egyesület székhelyén befizetni.
Szolgáltatást kedvezményes áron csak a tárgyévre befizetett tagdíj ellenében lehet igénybe venni.

8§.
A tagsági viszony keletkezésének időpontja: alapító tagok esetében az alakuló közgyűlés napja, további tagok esetében a nyilvántartásba vétel napja. A tag felvételi kérelmét az egyesület elnökének küldi meg. Elfogadás esetén az elfogadó nyilatkozat kézhezvételét követően 8 napon belül tagdíját az egyesület székhelyén befizeti, vagy a számlára utalja. A tagot a tagdíj befizetése után lehet nyilvántartásba venni. A tagok minden évben sorszámozott TAGKÁRTYÁT kapnak. A TAGKÁRTYA tartalmazza az FH emblémáját, az FH pontos címét, a tagnyilvántartás számát. A tag nevét, címét a belépés évében a nyilvántartásba vétel keltét, később az éves tagdíj befizetésének időpontját. Az érvényességi évet, az FH kis pecsétjét, az elnök aláírását. A tagfelvételi kérelemről, illetve annak elutasításáról az elnök a kérelem kézhezvételétől 30 napon belül dönt. A felvételi kérelem indoklás nélkül elutasítható. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

9.§.
Tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével. A kilépésről írásban kell nyilatkozni, azt az elnöknek kell címezni. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg. A kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít.

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; A tagdíj tárgyév első napjától esedékes, megelőző évi tagkártya tárgyév március 31.-ig érvényes. A tagság tagdíjhátralék miatt akkor mondható fel, ha az Elnök azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el: Fizetési határidő: felszólítás vételétől számított 30 nap.
Az elnökség a felmondást elrendelő határozatát írásban közli a taggal. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, azt a törvényszék előtt lehet megtámadni.
A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.
Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal. TAGSÁGI VISZONYT újra létesíthet, ez esetben az új belépőkre érvényes regisztrációs szabályok érvényesek.
c) a tag kizárásával;
A tagság megszűnik, ha a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja
A tagot az egyesületből ki lehet zárni, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén.
Az Fegyelmi Bizottság első fokon, a közgyűlés másodfokon – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Ezzel kapcsolatos szabályozást és az egyéb fegyelmi vétségeket és következményeket az Alapszabály fegyelmi szabályzat tartalmazza. (Ld. IX. fejezet)

A tagot az egyesületből jogerős döntéssel kizárni csak a közgyűlés által elfogadott e szabályzatba foglalt meghatározott eljárás lefolytatást követően lehet.
A tagot az egyesület elnöke írásban, igazolható módon értesíti a kizárási eljárás megindításáról. Szükség esetén, különösen az ügy bonyolultságára tekintettel a fegyelmi eljárást lefolytató szervek több ülésen is dönthet a kizáró határozat elfogadásáról. A fegyelmi szervek biztosítják az érintett tag számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet a fegyelmi szervek előtt, bizonyítási eszközzel élhet (pl. tanú meghallgatását javasolhatja, okiratot mutathat be), írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe. A jogerős kizáró határozatot, annak elfogadását követő 8 napon belül az elnök írásban, ajánlott tértivevényes levélküldemény útján vagy az átvételt igazolható egyéb módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
d) a tag halálával, mely esetben a tagot a nyilvántartásból a tudomásszerzéssel egyidejűleg törölni kell.

10§. A TAGOK JOGAI:
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, egyenlő kötelezettségek terhelik jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.
Az Egyesület tagjainak jogai:
a/ jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.
b/ jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésén, ott felszólalási tanácskozási, indítványozási és szavazási jogot gyakorolhatnak,
c/ az Egyesület tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet.
d/ összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az Egyesület bármely vezető tisztségére megválasztható és újraválasztható, ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz.
e/jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein:
f/igénybe vehetik az Egyesület szolgáltatásait és az egyesület által nyújtott kedvezményeket,
g/a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhet az Egyesület tevékenységéről,
h/ indítványt tehet a közgyűlés és az elnökségi ülés napirendi pontjaira.

i/betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba,
j/az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek.
k) jog és érdekvédelem illeti meg.
l/tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
m/ tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
n/ A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
o/ az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
p./a tagot tájékoztatási kötelezettség illeti meg, melyet az egyesület az e-mail címmel rendelkező tagok esetében az e-mail címre juttat el.

11.§ Az Egyesület tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület közgyűlésének, elnökségének és más szerveinek határozatait:
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegítheti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását:
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni:
d) Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület tevékenységét
e) Az Egyesület tagja köteles az egyesülettől hozzá érkező felhívásokra a felhívásban megadott határidőn belül válaszolni, a kért adatokat-különösen az állomány nyilvántartásra vonatkozóadatokat –késedelem nélkül szolgáltatni.

f) Tagok kötelesek egymással kulturáltan, udvariasan segítőkészen együttműködni.
g) Tag nem ronthatja más tag hitelét. Köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen viselkedni.
h) Tilos törzskönyvvel, származási lappal, vagy bármely irattal visszaélni.
i) Köteles macskáit és, ha más állata is van, azokat is kulturáltan tartani.
j) Tilos macskát üzletszerűen szaporítani, azokkal üzletszerű kereskedést folytatni. Ez vonatkozik saját tenyésztésű és mástól vásárolt állatra is. Tag nagybani kereskedőnek, viszonteladónak még alkalomszerűen sem értékesíthet állatot és nem lehet tagja más állatkereskedelemmel foglalkozó szervezetnek sem.
k) Tilos az állatkínzás minden formája
l)) Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével
m) Tag nem rongálhatja szándékosan az egyesület vagyonát
n) KÖTELESEK az összes, tulajdonukban levő macskát, akivel tenyésztenek és vagy kiállításra járnak, az egyesületnél belépéskor illetve új állat beszerzését követő 30 napon belül regisztráltatni. A regisztráció díja megegyezik a törzskönyv kiállításának mindenkori díjával.

13.§. AZ ELNÖKSÉG
Az Elnökség feladatai.
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; rendezvények szervezése, tenyésztés szervezése, előadások, tanfolyamok szervezése,
b) Az alapszabály módosítások kidolgozása és közgyűlés elé terjesztése, egyéb szabályzatok megállapítása, módosítása az elnökség hatásköre.

c) Az egyesület tenyésztési és kiállítási szabályzatait a FIFE mindenkori iránymutatása szerint kell elkészíteni.

d) Egyéni elbírálás alapján meghatározott időre tagdíj illetve szolgáltatásmentesség adása
e) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
f) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; tagdíj éves mértékének közgyűlés elé terjesztése.
g) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
h) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
i) a közgyűlés összehívásának előkészítése, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
j) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
k) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
l) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
m) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
ny) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
o) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
o.a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
o.b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
o.c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
p. Az elnökséget az elnök saját tevékenységéről tájékoztatja.
r) Az elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.
Az Elnökség felelőssége:
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.

14.§ ) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A 2013 évi V. törvény szerint akkor kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
Amennyiben a törvény feltételei bekövetkeznek az elnök 30 napos határidővel rendkívüli közgyűlést hív össze a Felügyelő Bizottság megválasztása napirendi ponttal.

15.§ FEGYELMI BIZOTTSÁG

A Fegyelmi Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel öt évre egyénenként külön-külön választott elnökből és két tagból álló testület. Tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik. Feladata a Fegyelmi Szabályzat alapján az első fokú fegyelmi eljárás lefolytatása. A fegyelmi határozat ellen a közgyűléshez fellebbezésnek van helye. A fegyelmi bizottság elnöke és tagjai az egyesület irataiba betekinthetnek a vezetőségtől információkat kérhetnek.

16.§ TENYÉSZTÉSI BIZOTTSÁG


A Tenyésztési Bizottság a közgyűlés által titkos szavazással 2/3 szótöbbséggel öt évre egyénenként külön-külön választott elnökből és két tagból álló testület. Tevékenységéért az Elnökségnek felelős és a közgyűlésnek beszámolni tartozik. Feladata a FIFe mindenkori Tenyésztési Szabályzata alapján a tenyésztés felügyelete. A határozatait az elnökségi határozatokkal azonos módon hozza, üléseit szükség szerint, de legalább egy évben egyszer tartja.

V. AZ EGYESÜLET VAGYONA GAZDÁLKODÁSA


1. Az Egyesület vagyoni eszközei:
Az egyesület vagyonát álló, fogyó vagyontárgyak és pénzeszközök képezik.
Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) az Egyesület rendezvényeinek, szolgáltatásainak bevételei
c) támogatások
Az Egyesület tagjai évenkénti tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a közgyűlés állapítja meg.

II. fejezet


Fegyelmi vétségek, fegyelmi büntetések
4.§.
FEGYELMI VÉTSÉGEK,
(1)
a)
Tag nem vehet részt az FH és tagjai , vagy más szervezet, vagy személyek elleni rosszhiszemű tevékenységben.
b)
Tag nem ronthatja alaptalanul más hitelét.
c)
Tag köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen viselkedni.
d)
Tag nem vehet részt kutyaviadalon résztvevőként, nézőként, fogadóként.
e)
Tilos TÖRZSKÖNYVVEL, vagy bármely irattal visszaélni
f)
TILOS MACSKÁT KERESKEDŐNEK ELADNI
g)
Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével, nem sérthet tagsági jogokat.
h)
Tag nem rongálhatja szándékosan az egyesület vagyonát.
i)
Tilos az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásait megszegni, a macskát nem az egyesület tenyésztési szabályzatában leírt feltételeknek megfelelően tenyészteni, illetve a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II. 26.) kormányrendelet követelményeinek nem megfelelő módon tartani. Tilos az állatot akár az Átvt. Akár a büntető törvénykönyvbe ütköző módon kínozni.
j)
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
k)
Tag nem tanúsíthat alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást
l)
Az Egyesület kizárja azt a tagot, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
m
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása kizáró ok

Tag köteles betartani a macska vásárlás, csere, fedezés, fedeztetés okán kötött szerződéseit

A fegyelmi vétséget elkövető természetes személy egyesületi tagot a fegyelmi eljárás keretében kell felelősségre vonni. Kivételt képez az olyan fegyelmi vétség, amelynél a tényállás bizonyított és ennek alapján írásbeli figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi büntetés kiszabás nem indokolt.

5.§.
Fegyelmi büntetések
A fegyelmi büntetések a következők:
a) írásbeli figyelmeztetés
b) a FH -ban betöltött tisztségviseléstől történő eltiltás
c ) eltiltás a FH által rendezett rendezvényeken /kiállítás, verseny, klubnap, stb./való részvételtől.
d) eltiltás a FH által nyújtott kedvezményektől
e) FH ből való kizárás
Az első bekezdés b.), c.) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések 6 hónaptól 3 évig, a d.) pontban meghatározott fegyelmi büntetés esetén 1 évtől 3 évig terjedő időtartamban határozható meg. Az e) pontban meghatározott, kizárás fegyelmi büntetés időtartama legalább 3 év. A fegyelmi büntetés időtartamát, valamint letöltésének kezdő és végső napját a fegyelmi határozat rendelkező részében naptári dátummal kell meghatározni.


A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a FH Elnöke (ellene elnökhelyettes), az eljárás folyamán az eljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi alá vont tagsági jogait határozatban felfüggesztheti. E határozatok ellen jogorvoslatának helye nincsen. Az egyesület elnöke tagsági jogai felfüggesztésének csak a 26.§-ban leírtak esetén van helye.


III. fejezet


A FH fegyelmi szervei
6.§.
A FH fegyelmi szervei a következők:
a) Fegyelmi Bizottság
b) közgyűlés
7.§.
Fegyelmi Bizottság
(1)A fegyelmi bizottság 3 fős tanácsban jár el. Határozata többségi szavazással jön létre.
(2)Ha a fegyelmi bizottságnak nincs jogi végzettségű tagja jogi szakértő részvétele az első fokú eljárás során kötelező. A jogi szakértőt a FH elnöke (ellene elnökhelyettes) kéri fel.
8.§.
A fegyelmi bizottság jogosult a FH tagjai ellen az elsőfokú fegyelmi eljárás lefolytatására.
9 §.
Közgyűlés
A fegyelmi Bizottság határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása a FH közgyűlése jogosult
IV. fejezet
Fegyelmi eljárás
10. §.
Az elsőfokú fegyelmi eljárás szabályai
A fegyelmi eljárást a FH Elnöke-ha ő az érintett akkor, elnökhelyettese - írásban rendeli el. A fegyelmi eljárás elrendelésére indítványt tehet a FH bármely tagja.
11. §.
A fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni, ha azzal összefüggő, más hatósági eljárás van folyamatban. A felfüggesztés időtartama a más hatósági eljárás jogerős lezárásáig állhat fenn.
 

Share:
Kérünk, hogy az optimális felhasználói élmény érdekében fogadd el a sütiket. Infó itt.